Fun Park Party

Opravdový zábavní park pøímo ve vašem obývacím pokoji? To je možné jedinì s hrou Fun Park Party na Wii. 40 miniher, atrakcí jakými jsou skee ball nebo strašidelné domy zabaví na hodiny a hodiny celou rodinu. Budete také prozkoumávat velký zábavní park, øešit pøes nesèetné množství hádanek, høíèek a nakonec s trochou štìstí objevíte utajenou èást parku. Pøi cestì parkem mùžete nalézt nebo vyhrát rozlièné bláznivé kostýmy a další pøedmìty, pomocí kterých si budete moct podle svých pøedstav upravit vlastní charakter.

Hra nabízí:

  • hráèi jsou zpøístupòovány v prùbìhu hry další a další možnosti
  • multiplayer pro celou rodinu a pøátele