Fitness coach club

Fitness coach club je nová fitness hra pro Wii nabízející 6 zpùsobù jak být fit s programy zamìøenými na Kardio, Rovnováhu, Posilování horní èásti tìla, Posilování dolní èásti tìla, Posilování støední èásti a Pružnost.Rozdìluje celkové bìžné postupy fitness do 6 hlavních èástí — støed tìla, horní èást tìla, spodní èást tìla, kardio, rovnováha a pružnost, které vám pomohou zamìøit se na to být fit a dosáhnout vašich cílù.

Cvièení bylo vyvinuto zkušenými fitness profesionály, aby zajistilo, že každý pohyb je provádìn správnì a efektivnì a umožní hráèùm maximalizovat jejich ténink následnou pìtnou vazbou od trenéra.

My Fitness Coach: Club pro Nintendo Wii™ používá USB kameru, která je souèástí hry, aby poskytla pohled obrazu v obraze, který umožòuje hráèùm porovnat jejich vlastní pohyby s trenérem uvnitø hry pro pøesnìjší opakování cvièení.

BUÏTE FIT S VAŠÍM OSOBNÍM DOMÁCÍM TRENÉREM