Fire Emblem: Shadow Dragon

Velkolepý návrat ke koøenùm slavné RPG série Fire Emblem pøichází na Nintendo DS ve skvìlé formì!

První díl s podtitulem „Shadow Dragon“ se objevil na trhu již pøed øádkou let – což mu ovšem nijak neubírá na atraktivitì. Obzvláštì pak v pøípadì, že je mu ušit vkusný nový kabátek ze skvìlé detailní grafiky a parádního ovládání pomocí stylusu a dotykové obrazovky. K pùvodnímu pøíbìhu pøibyly ètyøi zbrusu nové kapitoly a zvolit bude možno i libovolnou z celkem šesti úrovní obtížnosti. Tím však seznam vylepšení nekonèí – vùbec poprvé v celé historii série nabídne Shadow Dragon i masivní podporu multiplayeru! Vedle podpory hlasové komunikace a online handlování nejrùznìjších pøedmìtù, které v prùbìhu kampanì získáte, je možno vyslat své muže (vèetnì vybavení a bojové techniky) „na zkušenou“ k jinému hráèi. Ten je využije v singleplayerovém režimu a po následném návratu zpìt k vám disponují tito žoldáci novì nabytými zkušenostmi! Jinak se opìt mùžeme tìšit na oblíbený a osvìdèený bojový systém, silnou dìjovou linii, v níž není nouze o pøekvapivé zvraty, a propracovaný systém organizace a vzájemné kooperace všech jednotek.