Final Fantasy IV

Ètyøi základní Krystaly, z nichž každý má úžasnou moc, leží rozptýleny po celé øíši. Nicménì, lidé rychle prahnou po vìcech, které nabízejí sílu, a lehce podlehnou moci, kterou ovládají…

Baronovo království, svedené slibovanou mocí krystalù, zaèíná zamìstnávat nepodplatitelnou sílu, aby se zmocnilo mírumilovných národù. Temný rytíø Cecil – Velitel baronovy elitní jednotky Red Wings – je králem najat, aby získal Krystaly, ale brzo zaène zpochybòovat panovníky motivy. Zasažený žalem ze své vlastní akce, avšak zatížený loajalitou ke své zemi a svým osobním smyslem pro èest, se nakonec Cecil rozhodne odvrátit od cesty tmy a nièení.

Když ho rozèilenì král obviòuje z neloajálnost, stáhne Cecil z pozice velitele a odešle ho, aby zabil tajemnou bestii, která se skrývá v nedalekém Údolí mlhy. Cecil se vydá na svou osudovou cestu, která mu pøinese zkoušky, zrady, pøátelství, ztráty a objevení sebe sama. Mùže Cecil otevøít své oèi a stát se mužem cti, kterým musí být?

Hra nabízí:

  • Jedna z nejoblíbenìjších her série FINAL FANTASY, která kdy byla vytvoøena, se vrací v kompletním remake na Nintendo DS.
  • Klasicky skvìle napsané dobrodružství s hrdiny, zradou, vykoupením, láskou a magií èeká jen na vás.
  • Krásná 3D grafika s ohromujícím ruènì malovaným stylem a plnì dokreslující zvuková kulisa vám umožní ponoøit se do svìta Final Fantasy IV tak, jako nikdy pøedtím.
  • Skvìlé hraní hry nyní se všemi doplòky vèetnì dotekové ovládání, lepšího použití obou obrazovek, uspoøádání bitev s bossy, systému mapování dungeonù a také zaøízení pro postavy, aby se mohli uèit urèité schopnosti od svých pøátel.
  • Plnì ozvuèené cut scény s vysoce kvalitními 3D znaky maximalizuje využití hardwaru a stanovuje nový standard ve vyprávìní pøíbìhù na Nintendu DS.
  • Dodateèné nové epizody vám umožní prohlédnout si nevidìný život hlavních postav.
  • Bonusový režim „Událost Divadlo“ vám umožòuje pøehrát jakékoli scény, které již byly zobrazeny.
  • Speciální nové minihry vám umožní chovat a pøivolat vlastní monstrum a bojovat s pøáteli prostøednictvím DS bezdrátové komunikace!