FIFA Street 3

Fotbalové superhvìzdy z celého svìta ve stylizované podobì akèních hrdinù této špièkové fotbalové arkády.

Spoleènì s nìkterými z nejlepších profesionálních fotbalistù vyrazte do ulic a vyzkoušejte si styl a náboj poulièní kopané. V autentickém tréninkovém dresu pøedvedete svùj vlastní charakteristický styl hry a jedineèné dovednosti. A už jste ve vašem týmu specialistou na silovou hru, tvoøivou rozehrávku, parádièky nebo tvrdé obranné zákroky, stanete se perfektním hráèem tohoto druhu fotbalu.

Díky novému zpùsobu ovládání pomocí dotykové obrazovky máte nad èleny vašeho „minifotbalového“ týmu v titulu FIFA Street 3 absolutní kontrolu. Od strojovì pøesných pøihrávek i støelby na bránu až po fintièky jako „žonglování“, hlavièky anebo efektní exhibice míèe a vašich dolních konèetin. Pomocí stylusu a ovládacích tlaèítek mùžete zcela hladce realizovat i ty nejroztodivnìjší krkolomné (køup!) kombinace, jejichž úèinek lze dále podtrhnout øetìzením superefektivních komb. Zkrátka a jednoduše – v titulu FIFA Street 3 máte takøka neomezené možnosti a zpùsoby, jak pøedvést svùj hráèský um v tom nejpùsobivìjším svìtle. Naplòte ukazatel „gamebreaker“ až po okraj a pomocí stylusu a dotykové obrazovky vsite za záda protivníkova brankáøe zdrcující gól!

Od pøedmìstských høiš Jižní Ameriky, pøes støechy budov v Asii až po evropské ulice budou vaši hráèi pøedvádìt bájeèné výkony na pozadí skvìlého výbìru hudby, která zapadá do všech herních lokací, ožívajících a pulsujících s každým pøesnì naèasovaným obranným zákrokem, dech beroucím trikem a nechytatelnou støelou na branku.

Hr nabízí:

Nový systém ovládání a trikù

– Vysoce citlivé ovládání a snadný systém provádìní trikù a fint vám umožòuje okamžitou kontrolu nad vašimi idoly. Kombinujte neuvìøitelné fintièky, stahovaèky a náznaky tìlem a ukažte, že máte špièkové dovednosti.

Tým hrdinù

– Vyberte si z více než 250 nejlepších hráèù svìta, reprezentujících 18 mezinárodních týmù, plus nìkolik dalších jako skrytý bonus!

Hráèi-specialisté

– Zvolte si nìkterou z kategorií hráèù s charakteristickou prací s míèem (Tricksters, Enforcers, Playmakers a Finishers) a zapište se mezi legendy.

Game Breaker

– Naplòte zbrusu nový Game Breaker energií pro pøedvedení maxima svých schopností a dejte jim volný prùchod jako dosud nikdy pøedtím.

Vylepšená AI

– Zkušení hráèi poulièní kopané stylovì støílejí a pøihrávají a èiní FIFA Street 3 špièkovou fotbalovou arkádou.

Nový mód Street Challenge

– Zahrajte si øadu rùzných turnajù a odemknìte skryté týmy a hráèe pro online i offline hru.

Nový mód jeden na jednoho

– Vyzvìte k zápasu kamaráda. Libovolnì si upravte pravidla pro každý maè a dùkladnì otestujte své dovednosti.

Sestavování online týmu

– Pøepnìte se ve høe online a dejte dohromady hvìzdný tým. Vezmìte nejlepší svìtové hráèe, postavte je vedle sebe a podle poøadí si vyberte jednoho, který se stane èlenem vašeho týmu. Pøipravte se však na ješitné reakce!

Online World Challenge

– S hrdostí si navléknìte národní dres a reprezentujte svou zemi online. V turnaji World Challenge za úèasti až 18 týmù se poèítá každý zápas a výsledek, jehož se spoluhráèi dosáhnete.

Exotické lokace

– Vyzvìte své protivníky na nejžhavìjších místech po celém svìtì – Od pøedmìstských høiš Jižní Ameriky, pøes støechy budov v Asii až po evropské ulice.

Interaktivní prostøedí

– Ponoøte se do hyper-realistického svìta, kde vaši hráèi pøedvádìjí bájeèné výkony na pozadí skvìlého výbìru hudby, která zapadá do všech herních lokací, ožívajících a pulsujících s každým pøesnì naèasovaným obranným zákrokem, dech beroucím trikem a nechytatelnou støelou na branku.