Ecolis Save The Forest

Ve høe Ecolis – Save the Forest hráè používá dotykovou obrazovku k ovládání jednotek lesních bytostí jménem Ecolis, Ecoby a Ecomon, které ochraòují lesní manu, støed svìta Ecolis a obnovují zneèištìnou krajinu. Všechny bytosti mají unikátní schopnosti, které musí být strategicky využívány. Se správnou výživou se mohou bytosti vyvinout a nauèit se nové schopnosti, které mohou hráèi pomoci dokonèit více než 40 misí. Jak hráèi rozšiøují svou lesní armádu, musí také vysazovat nové stromy, aby tak zabránili odlesòování a obnovili lesy.

Hra nabízí:

  • Hra Ecolis – Save the Forest navíc obsahuje i nástroj Land Make, díky kterému mohou hráèi vytvoøit své vlastní mapy a hrát na nich.
  • Tato ekologicky zamìøená RTS rovnìž podporuje hru pro dva hráèe pøes Nintendo Wi-Fi pøipojení a pro až ètyøi hráèe pøes download hru s jednou kartou nebo ad-hoc hru s multi kartou.
  • Hra rovnìž obsahuje pìkné bytosti, management surovin a magii.