EA Sports Grand Slam Tennis

Nejlepší tenis na svìtì je nyní na vašem Wii. Hrajte s horní falší, spodní falší – citlivost ovládání vaší skvìlou raketou to umožòuje. Zahrajte si a švihejte raketou, mùžete zaèít na jakémkoliv Grandslamu a to se svou vlastní postavou, nebo se souèasnou hvìzdou èi legendárním hráèem. Kariéra vám umožní vydat se na cestu za vítìzstvím na ètyøech Grandslamových turnajích.

Hra nabízí:

  • Švihejte raketou jako tenisový šampion, provádìjte tenisové údery ze skuteèného života a sledujte svou akci na obrazovce.
  • Hrát mùžete na libovolném Grandslamu a to se svou vlastní postavou nebo jako jedna z mnoha licencovaných hvìzd souèasnosti a legend.
  • V komplexní høe se mùžete se svým hráèem vydat na cestu za vítìzstvím ve ètyøech Grandlamových turnajích. Pouze vybraná skupina profesionálních tenistù dosáhla Grandslamu a nyní se o to mohou pokusit i hráèi.
  • Protože jde o jedinou videohru s licencovaným Wimbledonem, hráèi se mohou zúèastnit všech ètyø Grandslamových turnajù. Autentické stadiony jsou viditelnì propracované podle skuteèných høiš.
  • Jedna z prvních videoher kompatibilní s Wii MotionPlus pøináší novou úroveò ovládání. Pohybujte raketou a ovládejte svého hráèe s naprostou pøesností.
  • Vysoce pøesný systém rozpozná mnoho rùzných úderù.
  • Pøi vašem úkolu vyhrát všechny Grandslamy ovládnìte rùzné úkoly, abyste pro svého hráèe získali lepší dovednosti.
  • Spojte se s ostatními hráèi online a najdìte tak nové soupeøe.
  • Licencovaní profesionální tenisté, kteøí využívají svùj herní styl, vèetnì hry po celém kurtu, hry od základní èáry a stylu servis – volej.