Driver San Francisco

Zloèinecký lord Charles Jericho je na svobodì a San Francisco tak musí èelit velké hrozbì. Pouze jeden èlovìk se mu mùže postavit. Pouze ten, kdo projezdil ulice stovek mìst a strávil celý svùj život zavíráním zloèincù. Pøi boji s Jerichem však není cesty zpìt a on ví, že to mùže také být jeho poslední jízda. Jmenuje se John Tanner. A je to øidiè – DRIVER.

Herní vlastnosti

  • OPRAVDOVÝ ZÁŽITEK Z AUTOMOBILOVÝCH HONIÈEK – Objevte filmový zážitek z hraní série Driver: mìkké odpružení, dlouhé smyky, ostré zatáèky a rychlé honièky v hustém provozu, které patøí mezi ty nejintenzivnìjší, jaké kdy byly pøevedeny do svìta videoher.
  • NEÚSTUPNÝ LOVEC LIDÍ – Tanner se chce mstít. Jenže Jericho je ostøílený zloèinec a má dlouhé prsty, kterými si zajišuje ochranu a tìch nejvyšších místech. Tahle jízda mùže být pro oba ta poslední. Bude? To záleží jen na vás.
  • PØESEDNUTÍ – po brutální bouraèèce Tanner zjišuje, že má zvláštní schopnost pøesednout si do jiného vozidla a zmocnit se jej. Mùžete se pøepínat do silnìjších vozù, používat civilní auta k nièení nepøátel a dokonce se také zmocòovat automobilù vašich soupeøù.
  • MÌSTO STVOØENÉ PRO HONIÈKY – Projeïte se na více než 200km silnièní sítì vedoucí kolem mostu Golden Gate a všemi ikonickými místy San Francisca. Pøepínejte se z jednoho auta do druhého a ponoøte se do životù lidí, z nichž každý má svùj unikátní pohled na život ve mìstì v obležení.
  • ŠÍLENSTVÍ VE HØE PRO VÍCE HRÁÈÙ – 9 odlišných, divokých a návykových online režimù, kde funkce pøepínání umožòuje hráèùm být na nìkolika místech souèasnì. Své pøátele mùžete sledovat, bourat do nich a pøedjíždìt pøi høe na jediné obrazovce, i v režimech hry po internetu.
  • …A NAVÍC – Zaznamenejte své nejlepší kousky a honièky v režisérském režimu, který vám umožní vaši jízdu upravit a podìlit se o ni s ostatními. Provìøte své øidièské schopnosti ve 20 složitých závodech a 80 „výzvách“ rozprostøených po celém mìstì. Poslechnìte si více než 60 písní od známých interpretù

TRAILER KE SHLÉDNUTÍ ZDE

Oficiální èeský Facebook Ubisoftu