Driver Parallel Line

Žhavá auta, ostré zbranì a rychlá akce – driveøi se vrací ke svým koøenùm! Pøíbìh Driver Parallel Lines zaèíná v New Yorku v roce 1978. Hlavní hrdina T.K. (The Kid) je najat, aby spolupracoval pøi jedné velké nezákonné akci. Tato akce probíhá ale úplnì špatnì a T.K. je usvìdèen z vraždy a odsouzen k 28 letùm vìzení. Od té doby má pøed oèima pouze jednu misi: pomstu.

V roce 2006 je T.K. propuštìn na svobodu a má pouze jeden cíl: jeho ètyøi zrádní komplicové musí být voláni k odpovìdnosti! V prùbìhu hry dochází v pøíbìhu k mnoha rozlièným napínavým zmìnám, protože ne vždy je všechno takové, jak se na první pohled zdá. Tak se z nepøátel mohou vyklubat spojenci a staøí pøátelé mu mohou házet klacky pod nohy.

Hra nabízí:
– Závodìní v rùzných svìtech, rozlièné zpùsoby øešení problémù pøi absolvování více než 35 misí.
– Autentické akèní závodìní IM Stile Hollywoods
– Možnost hrát s ostatními hráèi v napínavém soutìžícím multiplayer módu
– Kontrola nad více než 80 pojízdnými a pøemìnitelnými vozy (auta, motorky nebo trucky) s typickým poruchovým systémem první tøídy
– Možnost zažít dvì vzrušující èasová období – New York City v roce 1978 a 2006
– Výrazné zlepšení kvality ve srovnání s pøedchozí Driver verzí