Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride

Koneckoncù, mé dítì, jsi stále mlád. Nechme bohyni, aby bìhem tvé cesty za naplnìním osudu na tebe a tvého otce Pankraze dohlédla. Až se vydáš na svou cestu, mé dítì, všichni lidé a všechna místa, na která bìhem ní narazíš, budou formovat tvou duši a z tebe se stane muž. Muž se vší odvahou svého otce. Muž, zasluhující nebeskou nevìstu.

Hra nabízí:

  • Zažijte unikátní a okouzlující pøíbìh, který sleduje život mladého chlapce na jeho cestì, bìhem níž se stane hrdinou. Potkáte mnoho pøátel, nepøátel a najdete si dokonce i nevìstu a založíte rodinu!
  • Obrovský, pøekrásný a pestrobarevný svìt èeká na vaše prozkoumání – potkáte mnoho rozlièných postav, budete bojovat s rùznými monstry a naleznete tajné poklady!
  • Kompletní renovace audio/visuální stránky s pokroèilou 3D grafikou a orchestrální hudbou vdechuje této klasice nový život.