Dragon Quest Chapters of the Chosen

Užijte si jedineèný pøíbìh, který je rozdìlen do pìti odlišných kapitol, jak budete doprovázet celou øadu hrdinù v pestrobarevném svìtì naplnìném nezapomenutelnými monstry a tajnými poklady. DRAGON QUEST: The Chapters of the Chosen bylo kompletnì audiovizuálnì pøepracováno, což vdechuje nový život do tohoto klasického dobrodružství s moderní 3D grafikou a DS bezdrátovou komunikací.

Hra nabízí:

  • První vydání klasického DRAGON QUEST dobrodružství v Evropì!
  • Unikátní pøíbìh pìti hlavních kapitol, pøièemž každá pøináší nové charaktery. Pokraèujte v pøíbìhu, abyste ho rozvinuli do obrovského epického dobrodružství!
  • Ohromný, krásný a barvitý svìt, který mùžete prozkoumat – s ještì více barevnými charaktery, které mùžete potkat, monstry, se kterými budete bojovat, i tajnými poklady, které budete hledat!
  • Kompletní audiovizuální pøepracování vdechuje nový život do klasiky s moderní 3D grafikou a pøehledným orchestrálním skóre.
  • Používejte DS bezdrátovou komunikaci, abyste pøivítali prùkopníky, se kterými máte šanci setkat se v reálním svìtì, a transformujte malá mìsta na metropole!