Don King Boxing

Don King Boxing pøináší poprvé najednou realitu živých akèních zápasù a pravdivé taktiky tohoto oboru. Je to víc než jenom jeden veèer v ringu – hráèi budou odpovìdní za vybudování kariéry svého hrdiny pøekonáním nepøíznì osudu, vyvarováním se pokušení a balancováním svých závazkù. To vše se bude dít na pozadí perného tréninku, jehož alfou a omegou bude pøíprava na koneèný cíl – ultimátní výhra a obhajoba titulu. Pøíbìh je vyprávìn revoluèním sportovním dokumentárním stylem, který se nikdy pøedtím ve videohøe neobjevil.