Dolphin Island

Jsou roztomilí, inteligentní a všichni je mají rádi. Kdepak, øeè není o „hvìzdách“ televizních reality show, ale o obyvatelích podmoøského svìta. V žánrovì nevyhranìném titulu Dolphin Island budete peèovat o blaho tìchto savcù a chránit je pøed všemožnými nástrahami. Tou nejvìtší je pøitom hrozba zavøení celého vodního komplexu z dùvodù výstavby snobského hotelu, který chce namísto podmoøského svìta vystavìt hamižný a bezlítostný stavitel. Nezbývá tedy, než udìlat vše proto, aby zájem veøejnosti o stávající vodní ZOO neupadl. Díky dotykovému displeji a zabudovanému mikrofonu je interakce se sympatickými šedomodrými delfíny velmi reálnou záležitostí.