Dogz

Všichni, kdo považují koèièí charakter za pøíliš nepøedvídatelný a pøitom touží po domácím virtuálním chlupáèovi, mohou sáhnout po titulu Dogz. K dosažení dobrého prospívání vašeho digitálního svìøence je tøeba zohlednit vhodnou životosprávu, péèi o srst, vycházky a zapomenout nelze ani na cvièení poslušnosti. Vytrváte-li, odmìnou vám budou nové pøírùstky do vaší štìkající smeèky, úspìchy na nejrùznìjších šampionátech a prestižních výstavách a samozøejmì i vdìk a láska vašich oddaných virtuálních hafanù.