Dogz 2

Zvažujete poøízení živého zvíøecího èlena vaší domácnosti?

Pak pøed tímto závažným krokem urèitì vyzkoušejte, co takový chov štìòátek obnáší. Titul Dogz 2 je volným pokraèování svého úspìšného pøedchùdce, jehož vydání se u hráèského publika setkalo s velmi pøíznivou odezvou. Na poèátku hry si zvolíte požadované štìnì a pak už budete dbát na jeho dobré prospívání. Pøi komunikaci se svými svìøenci mùžete využívat zabudovaného mikrofonu Nintenda DS k volání a udílení pøíkazù, stylusem pak lze štìòata hladit a škádlit! Budete-li dùslední nejen pøi starosti o dobrý zdravotní stav a nezanedbáte-li péèi o srst a výchovu, mùžete se zúèastnit nìkteré z mnoha výstav a soutìží zvíøecích dovedností.