Danny Phantom: Urban Jungle

Mocný nový Eko-duch pøemìnil Amity Park ve skuteènou mìstskou džungli. Danny Phantom musí bojovat mezi zkoucenými trny a monstrózní vegetací a nauèit se novì svázat sílu, aby porazil ïábelskou nemesis.

Hra pøináší:
– Létání ve strašidelném 3D svìtì a útoèení na všechny nové nepøítele v zuøivé støílecí akci.
– Cestování pøes Strašidelnou zónu, aby se hráè nauèil Dannyho novou mrazivou sílu.
– Poražení nových nepøátel Houští, když se pokouší pøemìnit Amity Park na noèní mùru plnou rostlin a vína.
– Øízení Fenton Flier a Dannyho pomocí nového vynálezu z Fenton laboratoøe.