Cop: The Recruit

Dan Liles je bývalý poulièní závodník a nevý rekrut Programu proti zloèinu (C.O.P) Pod vedením C.O.P se stává poulièním detektivem pracujícím na ochranì New Yorských obèanù pøed velkou hrozbou. Pracuje se svým metorem, detektivem Bradem Winterem. Pracují na vyšetøování série teroristických útokù, když je Brad neprávem uvìznìn…
Vaším úkolem je oèistit jméno kolegy, infiltrovat se zpìt do svìta poulièního zloèinu a zachránit tak New York pøed nebezpeèím.