Combat of Giants: Dinosaurs

Úkolem hráèe v Combat of Giants: Dinosaurs je zvítìzit v soubojích s jinými dinosaury v unikátním a intuitivním bojovém systému. Ovládá se pouze stylusem a obratnost je klíèem k úspìchu. V multiplayeru proti sobì bojujete dvìma zpùsoby: jako jeden na jednoho (Rychlý zápas), nebo v Turnaji, kterého se mùže úèastnit až dvanáct hráèù. Na výbìr je 26 druhù dinosaurù a devìt odlišných map.