Combat of Giants Dinosaurs 3D

Po velice úspìšném pøedchozím titulu Combat of Giants™, nová hra Dinosaurs 3D zvedá laku ještì výše a to díky ponoøení hráèe pøímo do 3D kataklyzmatického jurského svìta! Hráèi mohou objevovat nové exkluzivní bojové funkce v pùsobivém prostøedí. Mohou se tìšit na toulky v úchvatném dech beroucím prostøedí a na bojující obøí dinosaury.

Ukažte své umìní v pøemožení vašich nepøátel bìhem skuteèného boje a sjednote veškeré své síly k obnovení míru na prastarém kontinentì.

Herní vlastnosti

  • Grafika s vysokým rozlišením, dynamické stínování, normálové a zrcadlové mapování
  • Plné 3D objevování a boje
  • Vyber si svého nejoblíbenìjšího dinosaura z 18 druhù jako je napøíklad T-Rex, Stegosaurus nebo Velociraptor…, kteøí jsou rozdìlený do 4 druhù: Predatoøi, Rohovití, Thanksové & Stegosaurové, Malý Smartové. Na úpravu svého dinosaura mùžete použít 30 rùzných barev a 6 rùzných pruhovaných vzorù. 6 real-time akcí: šermování, blokování, vyhýbání, tluèení, tlaèení a combo
  • Nová “Ring Out” taktika – vytlaèení protivníka z kruhu
  • Nový bojový systém založený na útoku/protiútoku, kde se musíte nauèit protivníkovy bojové triky, abyste byli schopni jej porazit. Porazit všechny nepøátele v 5 po sobì jdoucích bitvách se stejným dinosaurem k dosažení stavu šampión. Jakmile dosáhnete 4 šampiónù, mùžete èelit zlovìstnému Arkosaurovy.
  • Toulejte se jurským svìtem ve 3D a zakuste hloubku úchvatné krajiny
  • Získejte speciální odmìny díky interakci s jinými živými tvory nebo drcením stromù a skal
  • Sbírejte kosti a pøedmìty k získání nových speciálních výhod, kterými posílíte svého dinosaura anebo získáte cool fakta
  • Ponoøte se do kataklyzmatického jurského svìta a èelte 4 rùzným katastrofám (zemìtøesení, sopeèné erupci, meteorùm). Živelná katastrofa spolu s herní interakci postupem èasu nabírá na velké intenzitì
  • Silný pøíbìh je doplnìn o 3D scény objevování a bojù.

VÍCE O TECHNOLOGII NINTENDO 3DS ZDE