Chessmaster: The Art of Learning

Královská hra v šachy má své nepopiratelné kouzlo – a to nejenom pro konzervativní intelektuály.

Obzvláštì pak v pøípadì, když všichni bez rozdílu hráèských zkušeností mohou èerpat rady a know-how od vícenásobného mistra šachu Joshe Waitzkina! Ten hru doprovodil mnoha postøehy a komentáøi – a to každou z více než pùl milionu partií, které Chessmaster: The Art of Learning nabízí! Režim hry pro jednoho hráèe nabízí nìkolik rùzných protivníkù s rozdílnou úrovní schopností. Není tak problém individuálnì pøizpùsobit obtížnost pro jakéhokoliv hráèe èi hráèku. Každou z odehraných partií je možno podrobnì tah po tahu analyzovat a odhalit tak slabá místa èi nesprávnou reakci – a to jak na stranì hráèe, tak i jeho protìjšku. K dispozici je i multiplayer a to jak lokální, tak i online skrze internetovou službu Nintendo Wi-Fi Connection.