Big Brain Academy for Wii

Díky aktivnímu ovládání hry prostøednictvím ovladaèe Wii Remote je hraní videoher hraèkou. Obdobnì jako stejnojmenný titul pro pøenosnou herní konzoli Nintendo DS zve nyní tato hra hráèe k nároèným, rychlým a vtipným „Myslitelským závodùm“. Ve zcela nových minihrách a tøech herních módech pro více hráèù mohou pøátelé i èlenové rodiny zjistit, kdo z nich má nejjasnìjší hlavu. Jako software øady Touch! Generations oslovuje Big Brain Academy hráèe každého vìku bez ohledu na pohlavní nebo herní zkušenosti.

Nové minihry byly speciálnì vyvinuty tak, aby co nejvíce využívali inovaèní možnosti ovladaèe Wii Remote, který umožòuje ovládání videoher pomocí zcela pøirozených, intuitivních jednoduchých pohybù rukou. Mentální schopnosti hráèù se budou muset podrobit zkoušce v pìti rùzných oblastech: pamì, analýza, poèítání, myšlení a pøedstavivost. Všechna cvièení jsou pøitom zabalena do veselých úkolù. Jednou budou muset hráèi napøíklad umístit na správná místa a ve správném poøadí bezpoèet balónù, jindy budou muset pøemístit koleje železnice tak, aby vlak dosáhl pøedem urèeného cíle. V každém pøípadì bude ovšem nutné rychlé a pøesné myšlení. Kromì toho se tøi stupnì obtížnosti postarají o to, že si nikdo nebude pøipadat nevytížený.

Po úvodu profesora Loba, mluvícího mozku, si vytvoøí „mentální sportovci“ nejprve svùj vlastní virtuální profil – Mii postavu. To umožní každému hráèi udržet si pøehled o svém vlastním stavu bodù a kontrolovat své pokroky. Na zaèátku hraní absolvuje každý hráè v Testovacím módu vybrané úkoly ze všech pìti kategorií. Podle toho, jak rychle a pøesnì odpoví, stanoví profesor Lobo jeho Big Brain Academy váhu mozku. Na základì této váhy udìlí profesor Lobo hráèi hodnocení do jeho studijního prùkazu a na základì obdržených bodù mu ukáže jeho silné a slabé stránky.

Pilný trénink v testovacím módu povede k získávání lepších známek do studijních prùkazù a zvyšování váhy hráèova mozku. A kdo si vìøí, mùže se pustit v módu Tréninku do všech miniher ve všech stupních obtížnosti. Za obzvláštì dobré výsledky udìluje profesor Lobo zlaté, støíbrné a bronzové medaile.

Nejzajímavìjší je ovšem Big Brain Academy ve tøech módech pro více hráèù, ve kterých se mùže utkat proti sobì souèasnì až 8 Wii fanouškù všech vìkových skupin. V Myšlenkovém sprintu se mohou utkat dva hráèi nebo dva týmy v závodech „hlavu na hlavu“ – v jednotlivých kolech na nì èeká až 24 rozdílných úkolù. U Mentálního maratonu bude cílem hráèe obdržet u všech her co nejlepší hodnocení ze všech. A nakonec je tu Mozkový kvíz, kde musí hráèi absolvovat dvanáct náhodnì vybraných miniher. K nim patøí napøíklad pamìové cvièení „Pamatovací menu“. Pøi tom si musí jako èíšníci v restauraci zapamatovat všechny objednávky jídla, které obdrží pøes reproduktor ovladaèe Wii Remote. A fanoušky filmu urèitì potìší hra, ve které budou muset doplnit do animovaného puzzle chybìjící kousky.

Hra nabízí:
– Jednoduché ovládání hry pomocí Wii Remote umožòuje hrát absolutnì každému bez ohledu na pøedchozí herní zkušenosti.
– Kromì toho vylepšuje toto ovládání DS hru, která procvièuje hráèovu mysl pomocí zábavných mozkových hlavolamù.
– Kromì singleplayer módu obsahuje hra i dva multiplayerové módy – versus a kooperaèní, které umožòují hrát spoleènì lidem jakéhokoli vìku nebo úrovnì vzdìlání.

Více informací a obrázkù naleznete na oficiální internetové stránce øady Touch! Generations www.touchgenerations.cz.