Bee Movie Game

Když se narodíte jako prùmìrný vèelí dìlník pøedurèený ke sbìru medu, nemáte nad svým životním stylem úplnou kontrolu. Barry B. Benson se však se svým údìlem nehodlá jen tak smíøit a vydává se do „velkého svìta“ za velkolepým dobrodružstvím, v nìmž bude poznávat rozlehlé herní prostøedí, bojovat s hmyzími nepøáteli a dojde i na projížïky v miniaturních motorizovaných dopravních prostøedcích. Vydatným pomocníkem mu na jeho cestì bude ovladaè WiiMote, díky kterému mùže snadno a intuitivnì komunikovat se svým okolím, stejnì jako vykonávat všechny èinnosti pro vèelího medvídka typické.