Battles of Prince of Persia

Perský princ byl jednou z prvních celebrit herního prùmyslu a nic na tom nezmìní ani jeho zpoèátku nepøíliš vydaøená koketérie s pøechodem do tøí rozmìrù. Poslední dva díly série se však tìšily pozitivním ohlasùm a vøelého pøijetí u hráèského publika. Dìj nových dobrodružství Perského prince je zasazen mezi dvì pøedešlé pokraèování s podtituly „Sands of Time“ a „Warrior Within“ v dobì zuøícího konfliktu mezi Perskou øíší a Indií. Premiéra na dvou displejích Nintenda DS s sebou nese i neèekanou zmìnu žánru: bojové šarvátky, o které rozhodnì nebude nouze, jsou zpracovány unikátním „tahovým“ karetním systémem. Již žádné bezduché ohánìní šavlièkou, nýbrž sofistikovaný (ale souèasnì pøehledný) herní koncept ne nepodobný napøíklad Advance Wars.

Hráè bude moci bojovat nejen z Princovy perspektivy, ale i za nìkolik Generálù, které mìli klíèové role v tomto konfliktu mezi národy.

Hlavní rysy :

– Sbírejte a vymìòujte karty: K postupu v singleplayer modu sbírejte peníze a kupujte nové karty. Možnost výmìny karet mezi hráèi

– Sledujte pøíbìh z pohledu všech zùèastnìných a dozvíte se co stalo mezi Sands of Time a Warrior Within

– Devìt rùzných postav: Zahrajte si za všechny postavy v single i multiplayeru. Vytvoøte armádu z jakékoli ze tøí frakcí a 27 jednotek

– Multiplayer: Plnì pøizpùsobitelný multiplayer mod