Assassin’s Creed: Altair’s Chronicles

Assassin’s Creed Altair’s Chronicles je pøímým pøedchùdcem herní kritikou i publikem bouølivì pøijatého titulu Assassin’s Creed. Toto velkolepé „kapesní“ dobrodružství doslova pøetéká množstvím informací a støípkù o životì, motivaci a historických souvislostech dotýkající se hlavní postavy jménem Altair. Hra nabízí realistickou plnì trojrozmìrnou grafiku doslova pøekypující detaily a rozsáhlý „žijící“ svìt støedního východu sužovaného køižáckými výpravami. Aby mohl Altair èelit poèetné plejádì nepøátel a elegantnì se prohánìt po èlenitém herním prostøedí, je vybaven širokou škálou dechberoucích akrobatických kouskù i úèinných bojových výpadù spoléhajících jak na pružnou tìlesnou schránku, tak i ostøí seèných a bodných zbraní.