Ace Attorney: Trials and Tribulations

Phoenix Wright je zpìt v dalším pokraèování populární série ze soudních síní – Phoenix Wright: Ace Attorney Trials and Tribulations. Právní bitva mùže zaèít. Animované postavy nervy drásajícího pøíbìhu ožívají a v soudní síni se mùže stát cokoliv. Hráèi prozkoumávají jak minulost, tak pøítomnost výstøedního právníka Phoenixe Wrighta a odhalují tak celý jeho pøíbìh.

Hráè pùsobí jako obhájce, který musí prokázat nevinu zdánlivì vinného klienta a to bez ohledu na to, jak nepøíjemnì vypadají okolnosti. Phoenix se setká s dosud nejtvrdším prokurátorem, když se ho houževnatý „Godot“ snaží znièit za každou cenu. Hráèi musí sbírat dùkazy, prozkoumávat místa èinu a prokousat se nesrovnalostmi ve výpovìdích svìdkù a zajistit tak, že spravedlnost zvítìzí. Díky návratu populárního vyšetøovacího nástroje „psyche-lock“ z posledního dílu Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All, se hráèi, aby mohli uzavøít pøípad, budou úèastnit velmi napjatých soudních stání.

Hra nabízí:

 • Ve first person pohledu se prokousáváte pìti spletitými pøípady.
 • Pestré typy postav
  • Phoenix Wright – hlavní postava hry, která je právníkem s bystrým smyslem pro rozeznání faktù od fikce.
  • Maya Fey – bystrá mladá dívka, která pomáhá Phoenixovi pøi jeho pøípadech – využívá své mentální schopnosti, které jsou pøi vyšetøování velmi užiteèné
  • Mia Fey – skvìlá právnièka, která nauèila Phoenixe vše, co vìdìla o soudech a stále jej podporuje
  • Godot – záhadný, houževnatý prokurátor
 • Hrajte jako dva právníci – prožijte Miiny zaèátky v minulosti a Phoenixovi souèasné pøípady
 • Dvì základní èásti hry:
  • Vyšetøovací fáze – prozkoumání místa èinu, rozhovory se svìdky a sbírání dùkazù, které využijete u soudu
  • Soudní fáze – pøedvedení dùkazù z vyšetøování pro podpoøení vašeho pøípadu a vyslechnutí svìdkù
 • Systém “Psyche-Lock”– rozbijte svìdectví sérií správnì míøených otázek, nebo ukažte na nesrovnalosti ve výpovìdích
 • Hrou projdete za využití dotykové obrazovky
 • Pøi køížovém výslechu svìdkù mùžete využít mikrofon