Tom Clancy’s Splinter Cell 3D

Vysoce oèekávaná konzolová hra Tom Clancy’s Splinter Cell 3D, která patøí do nejlépe prodavané, velice oblíbené a kritikou nejvíce oceòované série z øad akèních her, právì pøichází exkluzivnì na Nintendo 3DS™.

Ve høe Splinter Cell Tom Clancy 3D, je Sam Fisher vyslán za nepøátelskou linií na korejský poloostrov, aby zabránil tøetí svìtové válce. Má za úkol vyšetøit, kdo je zodpovìdný za potopení USS Clarence E Walsh, amerického technicky vysoce vyspìlého køižníku. Díky vyšetøování Sam zjistí, že mezi hlavní aktéry, kteøí plánují použít Masse jádra a zahájit tak tøetí svìtovou válku, patøí váleèný soudruh Douglas Shetland, Displace International, a admirál Otomo, tøetí velitelství informaèních obraných sil (I-SDF). Samovým cílem je infiltrovat jejich linky a odhalit jejich zámìr døív, než se jim podaøí zahájit nový celosvìtový vražedný konflikt.

Ostøí hardwaru nového Nintendo 3DS ™ umožòuje fanouškù Splintera Cella a všech akèních her vychutnat uchvacující 3D dobrodružství ve høe jako nikdy pøedtím.

Klíèové vlastnosti

  • Pohlcující 3D akce. Hratelnost, pohyblivost, mapy, HUD, menu a další, vše ve stereoskopickém 3D
  • Optimalizovaná kontrola. Nové tlaèítko Slide Pad a dotyková obrazovka nabízí hráèi bezproblémovou kontrolu pøi poøizování zbrání a gadgetù, což vede ke zlepšení jeho dovedností.
  • Vylepšené zbranì. Sam Fisher je vybaven lepšími zbranìmi a novými gadgety na infiltrování nepøítele jako napøíklad nové fúzovací brýle, OCP elektronické vypnutí pøístroje, wall mine, dalšími pøídavnými zaøízeními k SC-20K pušce, kouøem a plynovými granáty.
  • Vyvinutá Infiltrace . Zámek je díky novému Slide Padu více instinktivní než kdy pøedtím.