Puppies world 3D

Nejvíce roztomilá štìòátka se pøedstavují v živoucím 3D svìtì. Vyberte si nejoblíbenìjší štìnì až z 12ti plemen, osvojte si vlastní štìnì, starejte se o nìj, hrajte si s ním a trénujte ho, to vše v neuvìøitelnì realistickém a interaktivním 3D prostøedí!

3D funkce

  • 3D stereoscopická kamera
  • Augmented reality
  • StreetPass